آیین رونمایی از نخستین خودروی تمام برقی تولید داخل با پلاک ملی


آیین رونمایی از نخستین خودروی تمام برقی تولید داخل با پلاک ملی