الزامی شدن نصب سیستم‌های ترمز اضطراری خودکار (AEB) از سال ۲۰۲۹


الزامی شدن نصب سیستم‌های ترمز اضطراری خودکار (AEB) از سال ۲۰۲۹ – اخبار خودرو<br />