پورشه 25 سال از 996-Era 911 را گرامی می دارد

پورشه-فیل ها رابطه بین اولین باکستر رودستر – که در داخل با نام 986 شناخته می شود – و 911 دوران 996 را می دانست. فضای داخلی 996 و باکستر یکسان بود.

آگوست آچلایتنر، رئیس بخش برنامه ریزی محصولات فنی، مفاهیم خودرو و بسته شامل پروژه های ویژه پورشه، می گوید: زمان آن رسیده بود که عادت های قدیمی را ترک کنیم. Achleitner همچنین رئیس استراتژیک کانسپت کلی 996 خودرو بود و امسال، این خودروساز 25 سال از 911 را جشن می گیرد که آینده را رقم زد.