کیا بورگو را به خاطر دارید؟ در نهایت ممکن است مرده باشد
به نظر می رسد مرگ شاسی بلند بدنه روی فریم کیا قریب الوقوع است.منبع