کیا EV3 جدید در 23 می وارد بازار می شود
این کراس اوور کوچک الکتریکی می تواند حدود 32000 دلار قیمت داشته باشد.منبع