۴۱ درصد متوفیان تصادفات سال گذشته، عابران‌ پیاده بودند


۴۱ درصد متوفیان تصادفات سال گذشته، عابران‌ پیاده بودند – اخبار خودرو<br />