مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نارساخوانی در فرمت ورد | porseshneshan

چون جنبه های شناختی نوشتاری، بیشتر مبهم و ذهنی هستند و اغلب معلمان سعی دارند که به این جنبه از نوشتن توجه کافی نشان داده و بر آن تسلط یابند. این موضوع به ویژه در مورد کودکان کوچکتر کلاس های مقدماتی در سطح ابتدایی بیشتر صدق می کند. این تاریخچه تحقیق اختلال خواندن یک روند پیچیده است و تاکنون به پیشرفتهای زیادی منجر شده است. تاریخچه پیشینه تحقیق اختلال خواندن، مبحثی پیچیده و گسترده است که تحت تأثیر پژوهشها و مطالعات متعددی قرار گرفته است. مطالعات مغزشناسی در مورد دیسلکسیا آغاز شد و تحقیقات بر روی نقش ناحیه گیجزننده زبان (Wernicke’s area) در اختلال خواندن آغاز شد. ممکن است شامل مطالعات جدید در حوزه علمی، استفاده از فناوریهای نوین، تحولات در روشهای درمان و مداخله و دستاوردهای مهم دیگر باشد.

نقش و اهمیت روزافزون خواندن و نوشتن و نیز درصد بالای کودکان نارساخوان و مشکلات بسیاری که این گروه عظیم با آن مواجه هستند، توجه محققان زیادی را به این ختلال جلب کرده و ایشان را بر آن داشته است که به گونهای روزافزون در زمینههای مختلف این اختلال و از جمله علل احتمالی و آسیبهای همراه آن، به پژوهش و بررسی بپردازند. فصل سوم با هدف تعریف و بیان اهمیت ارزیابی در تشخیص اختلال یادگیری خواندن و معرفی انواع آزمون هایی که در ایران و خارج از ایران برای ارزیابی این اختلال در دسترس هستند، تدوین شده است. انشا، توانایی خلق عقاید و بیان آنها در یک ساختار دستوری قابل­ قبول است، به گونه­ای که با اصول سبک شناسی ادبی مطابقت می­کند (هامیل و بارتل، 1381). مهارت انشا یا بیان نوشتاری، در بر­گیرنده­ی توانایی اندیشیدن، تحلیل، ترکیب، نوآوری و تفکر، برای خلق یک اثر نوشتاری است و رسیدن به این مقصود، غایت تمامی نظام­های آموزشی است (فرامرزی، کرمعلیان، نصراللهی، 1390). مسئله انشا یکی از مقوله های اصلی است که نیاز به توجه جدی دارد و این ضرورت توجه در مورد دانش آموزان با اختلالات نارسا نویسی و نارسا خوانی دوچندان است.

مبانی نظری اختلال نارساخوانی

این شامل نظریات مبتنی بر نقص شناختی، نظریات شناختی-شناختی، رویکردهای عصبشناختی و سایر رویکردها است که در توضیح علل و مکانیسمهای این اختلال تلاش میکنند. علل و عوامل ریشهای: تحقیقات بر روی علل و عوامل ریشهای اختلال خواندن تمرکز داشته است. پیشرفتهای اخیر: در این بخش، به تحقیقات اخیر و پیشرفتهای دستاورده در زمینه اختلال خواندن میپردازیم. تحقیقات در حوزه اختلال خواندن همچنان ادامه دارد و هدف آنها بهبود تشخیص، درمان و حمایت از افراد مبتلا به این اختلال است. پژوهشها در حال ادامه است و هدف آنها بهبود تشخیص، مداخله و حمایت از افراد مبتلا به این اختلال است. ، اصطلاح الکسیا را به عنوان فقدان کامل توانایی خواندن تعریف کرد. در سال 1362 در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علومپزشکی ایران تحصیل خود را در رشته گفتاردرمانی پیشینه تحقیق اختلال خواندن آغاز کرد. رابطه با سایر مشکلات و اختلالات: برخی از تحقیقات به مطالعه رابطه اختلال خواندن با سایر مشکلات و اختلالات مرتبط میپردازند، مانند اختلال ناتوانی در یادگیری ریاضی، اختلالات حرکتی، اختلال نقص توجه/فزونیته و اختلالات گفتاری.

میان مطالبی که تدریس میکرد حوزۀ نارساخوانی برایش جذابیت خاصی داشت و بهعنوان یکی از صاحبنظران و سرآمدان حوزۀ نارساخوانی موفق شد نخستین آزمون تشخیصی نارساخوانی رشدی را برای ارزیابی تشخیصی کودکان فارسیزبان در یک طرح پژوهشی مصوب دانشگاه طراحی و تدوین کند و هم اکنون در کلینیکهای مختلف گفتاردرمانی به عنوان ابزار تشخیصی معتبر نارساخونی زبانفارسی مورد استفاده درمانگران قرار میگیرد. روشهای اندازهگیری: مطالعه روشهای مورد استفاده در اندازهگیری اختلال خواندن، مانند آزمونهای استاندارد و مقیاسهای روانسنجی، نقاط قوت و ضعف آنها، و تأثیر آنها بر تشخیص و مداخلهها میتواند جزء بخش پیشینه تحقیق باشد. آزمونها و ابزارهای متعددی برای اندازهگیری و تشخیص دیسلکسیا توسعه یافت. روشهای درمانی و مداخلههای متعددی برای کمک به افراد دیسلکسیک توسعه یافت. نگاهی مثبت و وسیع نسبت به زندگی داشت و تا لحظات آخر زندگیاش با وجود بیماری و ناتوانی جسمی، نگاه و احساسش نسبت به زندگی مصمم باقی ماند. ضعف در نظم دهی: ناتوانی در توالی مناسب افکار و طبقه بندی ایده­ها.

مبانی نظری اختلال خواندن

تشخیص و ارزیابی: تحقیقات در زمینه تشخیص و ارزیابی اختلال خواندن به منظور تعیین نوع و شدت اختلال، اندازهگیری مهارتهای خواندن و نوشتن، استفاده از آزمونها و مقیاسهای روانسنجی، و توسعه روشهای دقیق تشخیص اختلال خواندن متمرکز شده است. تداخلات و درمان: تحقیقات در زمینه تداخلات و درمان اختلال خواندن بر روی توسعه و ارتقاء مهارتهای خواندن و نوشتن، استفاده از روشهای آموزشی مبتنی بر شناخت و زبان، روشهای تکنولوژیکی مانند نرمافزارها و اپلیکیشنهای آموزشی، و مداخلات شناختی-رفتاری متمرکز شده است. از آنجا که هدف پیمودن راه دشوار تشخیص و ارزیابی، ارائه مداخلات درمانی صحیح در زمان مناسب میباشد، بخش سوم این کتاب به مقالات مرتبط با مداخلات درمانی و اثربخشی آنها اختصاص یافته ست. کودکان مبتلا به اختلال خواندن ممکن است در خواندن شفاهی دچار اشتباهات متعددی شوند این اشتباهات شامل حذف، اضافات و تحریف کلمات است. برای مثال نادری و سیف نراقی (1369) بر این باور هستند که قبل از نوشتن ابتدا باید خواندن آموزش داده شود تا خزانه لغات کودک افزایش یابد و بتواند از راه ترکیب حروف و کلمات جدید، با آنچه قبلا آموخته­است کلمات و مفاهیم و جملات جدید بسازد.