نیسان X-Trail 2023 در اروپا به عنوان Electrified Rogue معرفی شد

از درون و بیرون بسیار آشنا به نظر می رسد، X-Trail که مقصد آن برای قاره قدیم است، به اندازه کافی بزرگ است که مسافرانی با قد 160 سانتی متر را در عقب ترین صندلی ها میزبانی کند. در مورد نیمکت ردیف دوم، این نیمکت دارای پیکربندی تقسیم 60:40 است و می تواند به سمت جلو حرکت کند تا دسترسی افراد به ردیف سوم آسان تر شود. با قرار گرفتن صندلی ها، ظرفیت بار 585 لیتر یا 20 لیتر بیشتر از مدل قبلی است.