مرسدس بنز کلاس CLE کوپه در مسیر و کابین نمایش جاسوسی کرد

مهندسان مرسدس حاضر نیستند استتار زیادی را از بین ببرند. در جلو، نوار افقی در جلوپنجره وجود دارد که نشان می دهد این یک نوع غیر AMG است. آن مدل های سریع هم می آیند.

مرسدس CLE عکس های جاسوسی خارجی